Trang chủ Tour nước ngoài
Giá: 65.990.000 đ
Khởi hành: 15/7/2017
Phương tiện:
Giá: 11.500.000 đ
Khởi hành: 23/7/2017
Phương tiện:
Giá: 9.990.000 đ
Khởi hành: 15/06/2017
Phương tiện:
Giá: 32.500.000 đ
Khởi hành: 13/6/2017
Phương tiện:
Giá: 8.790.000 đ
Khởi hành: 13/6/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 22/6/2017
Phương tiện:
Giá: 9.990.000 đ
Khởi hành: 05/7/2017
Phương tiện:
Giá: 70.725.000 đ đ
Khởi hành: 22/07/2017
Phương tiện:
Giá: 54.900.000 đ đ
Khởi hành: 08/06/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 01/06/2017
Phương tiện:
Giá: 40.990.000 đ đ
Khởi hành: 03/07/2017
Phương tiện:
Giá: 109.900.000 đ đ
Khởi hành: 19/05/2017
Phương tiện:
Giá: 7.290.000 đ đ
Khởi hành: 20/06/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ đ
Khởi hành: 22/06/2017
Phương tiện:
Giá: 9.450.000 đ đ
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện:
Giá: 40.990.000 đ đ
Khởi hành: 03/07/2017
Phương tiện:
Giá: 26.380.000 đ đ
Khởi hành: Hàng tuần
Phương tiện:
Giá: 87.800.000 đ đ
Khởi hành: 09/06/2017
Phương tiện:
Giá: 41.990.000 đ đ
Khởi hành: Hàng tháng
Phương tiện:
Giá: 22.990.000 đ đ
Khởi hành: 31/06/2017
Phương tiện:
Giá: 39.900.000 đ đ
Khởi hành: 20/07/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 27/07/2017
Phương tiện:
Giá: 22.990.000 đ đ
Khởi hành: 31/06/2017
Phương tiện:
Giá: 13.490.000 đ đ
Khởi hành: 13/07/2017
Phương tiện:
Giá: 20.650.000 đ đ
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện:
Giá: 87.800.000 đ đ
Khởi hành: 12/07/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 13/06/2017
Phương tiện:
Giá: 34.990.000 đ đ
Khởi hành: Tháng 06-2017
Phương tiện:
Giá: 55.770.000 đ đ
Khởi hành: Hàng tháng
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 25/03/2017
Phương tiện:
Giá: 20.990.000 đ đ
Khởi hành: 17/06/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 27/05/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 25/05/2017
Phương tiện:
Giá: 41.990.000 đ đ
Khởi hành: 20/05/2017
Phương tiện:
Giá: 52.900.000 đ đ
Khởi hành: 26/05/2017
Phương tiện:
Giá: 70.990.000 đ đ
Khởi hành: 19/05/2017
Phương tiện:
Giá: 24.990.000 đ đ
Khởi hành: 28/04/2017
Phương tiện:
Giá: 13.490.000 đ đ
Khởi hành: 13/05/2017
Phương tiện:
Giá: 34.990.000 đ đ
Khởi hành: Tháng 04-2017
Phương tiện:
Giá: 8.950.000 đ đ
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện:
Giá: 81.900.000 đ đ
Khởi hành: 21/04/2017
Phương tiện:
Giá: 29.990.000 đ đ
Khởi hành: 14/04/2017
Phương tiện:
Giá: 29.990.000 đ đ
Khởi hành: 01/04/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ đ
Khởi hành: 08/04/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 06/04/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 09/03/2017
Phương tiện:
Giá: 65.990.000 đ đ
Khởi hành: 15/04/2017
Phương tiện:
Giá: 52.900.000 đ đ
Khởi hành: 21/04/2017
Phương tiện:
Giá: 18.990.000 đ đ
Khởi hành: 29/04/2017
Phương tiện:
Giá: 87.800.000 đ đ
Khởi hành: 06/04/2017
Phương tiện:
Giá: Từ 86.590.000 đ đ
Khởi hành: 16/04/2017
Phương tiện:
Giá: 53.990.000 đ
Khởi hành: 28/4/2017
Phương tiện:
Giá: 36.990.000 đ đ
Khởi hành: 28/04/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 25.990.000 đ đ
Khởi hành: 31/05/2016
Phương tiện:
Giá: 79.000.000 đ đ
Khởi hành: 25/03/2017
Phương tiện:
Giá: 34.990.000 đ đ
Khởi hành: Tháng 04-2017
Phương tiện:
Giá: 25.990.000 đ đ
Khởi hành: 29/03/2016
Phương tiện:
Giá: 47.990.000 đ đ
Khởi hành: 01/04/2017
Phương tiện:
Giá: 49.900.000 đ đ
Khởi hành: 28/03/2017
Phương tiện:
Giá: 79.000.000 đ đ
Khởi hành: 25/03/2017
Phương tiện:
Giá: 118.500.000 đ đ
Khởi hành: 23/03/2017
Phương tiện:
Giá: 12.590.000 đ đ
Khởi hành: 29/04/2017
Phương tiện:
Giá: 34.990.000 đ đ
Khởi hành: Tháng 04-2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 6.790.000 đ đ
Khởi hành: 15/03/2017
Phương tiện:
Giá: 29.990.000 đ đ
Khởi hành: 29/04/2017
Phương tiện:
Giá: 167.000.000 đ đ
Khởi hành: 20/03/2017
Phương tiện:
Giá: 13.990.000 đ đ
Khởi hành: 25/03/2017
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: 25/05/2017
Phương tiện:
Giá: 7.190.000 đ đ
Khởi hành: 01/04/2017
Phương tiện:
Giá: 11.900.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 14.900.000 đ
Khởi hành: liên hệ
Phương tiện:
Giá: 30.900.000 đ
Khởi hành: 23/12/2016
Phương tiện:
Giá: 59.990.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 84.800.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 52.900.000 đ đ
Khởi hành: 27/03/2017
Phương tiện:
Giá: 52.900.000 đ đ
Khởi hành: 27/03/2017
Phương tiện:
Giá: 58.900.000 đ đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 92.000.000 đ đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 29.990.000 đ đ
Khởi hành: 25/03/2017
Phương tiện:
Giá: 61.990.000 đ đ
Khởi hành: 26/03/2017
Phương tiện:
Giá: 47.900.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 92.000.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 64.500.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 14.360.000 đ
Khởi hành: liên hệ
Phương tiện:
Giá: 51.900.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 65.900.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 20.000.000 đ đ
Khởi hành: 15/03/2017
Phương tiện:
Giá: 79.000.000 đ đ
Khởi hành: 25/03/2017
Phương tiện:
Giá: 65.990.000 đ đ
Khởi hành: 15/02/2017
Phương tiện:
Giá: 35.990.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 82.990.000 đ
Khởi hành: Tháng 2
Phương tiện:
Giá: 7.560.000 đ đ
Khởi hành: Hàng tuần
Phương tiện:
Giá: 49.900.000 đ đ
Khởi hành: 28/03/2017
Phương tiện:
Giá: 79.900.000 đ đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 47.450.000 đ đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 40.390.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 36.990.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 36.600.000 đ đ
Khởi hành: 25/03/2017
Phương tiện:
Giá: 79.000.000 đ đ
Khởi hành: 27/03/2017
Phương tiện:
Giá: 29.990.000 đ
Khởi hành: 14/01/2017
Phương tiện:
Giá: 12.690.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 13.880.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 24.990.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 3.390.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 16.490.000 đ
Khởi hành: 31/12/2016
Phương tiện:
Giá: 29.990.000 đ
Khởi hành: 30/01/2017
Phương tiện:
Giá: 20.990.000 đ
Khởi hành: 28/01/2017
Phương tiện:
Giá: 69.900.000 đ
Khởi hành: 29/01/2017
Phương tiện:
Giá: 87.800.000 đ đ
Khởi hành: 24/01/2017
Phương tiện:
Giá: 27.990.000 đ đ
Khởi hành: 01/02/2017
Phương tiện:
Giá: 167.000.000 đ đ
Khởi hành: 20/03/2017
Phương tiện:
Giá: 9.990.000 đ đ
Khởi hành: 01/02/2017
Phương tiện:
Giá: 4.990.000 đ đ
Khởi hành: 29/01/2017
Phương tiện:
Giá: 36.990.000 đ đ
Khởi hành: 30/01/2017
Phương tiện:
Giá: 6.890.000 đ
Khởi hành: 30/12/2016
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 10.790.000 đ đ
Khởi hành: 23/02/2017
Phương tiện:
Giá: 36.990.000 đ
Khởi hành: 30/01/2017
Phương tiện:
Giá: 38.990.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 49.990.000 đ đ
Khởi hành: 30/01/2017
Phương tiện:
Giá: 14.590.000 đ đ
Khởi hành: 31/01/2017
Phương tiện:
Giá: 8.990.000 đ
Khởi hành: 30/01/2017
Phương tiện:
Giá: 59.990.000 đ
Khởi hành: 28/10
Phương tiện:
Giá: Liên hệ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Phương tiện:
Giá: 55.990.000 đ
Khởi hành: Tháng 12
Phương tiện:
Giá: 17.990.000 đ
Khởi hành: 31/01/2017
Phương tiện:
Giá: 56.990.000 đ
Khởi hành: 12/1
Phương tiện:
Giá: 25.990.000 đ đ
Khởi hành: 31/05/2016
Phương tiện:
Giá: 68.900.000 đ
Khởi hành: 28/01/2017
Phương tiện:
Giá: 65.900.000 đ
Khởi hành: 10/12/2016
Phương tiện:
Giá: 12.790.000 đ
Khởi hành: 13/12/2016
Phương tiện:
Giá: 49.990.000 đ
Khởi hành: 30/01/2017
Phương tiện:
Giá: 22.990.000 đ đ
Khởi hành: 30/03/2017
Phương tiện:
Giá: 65.900.000 đ đ
Khởi hành: 28/01/2017
Phương tiện:
Giá: 87.800.000 đ đ
Khởi hành: 29/11; 07; 14/12/2016
Phương tiện:
Giá: 3.690.000 đ
Khởi hành: 24/11; 1;8;15/12
Phương tiện:
Giá: 67.900.000 đ
Khởi hành: 10/11;5/12
Phương tiện:
Giá: 118.500.000 đ đ
Khởi hành: 18/01/2017
Phương tiện:
Giá: 92.000.000 đ
Khởi hành:
Phương tiện:
Giá: 13.490.000 đ đ
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện:
Giá: 11.760.000 đ
Khởi hành: 22/09; 12,18/10
Phương tiện:
Giá: 22.990.000 đ đ
Khởi hành: 30/03/2017
Phương tiện:
Giá: 46.990.000 đ
Khởi hành: 29/01/2017
Phương tiện:
Giá: 19.925.000 đ
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện:
Giá: 43.690.000 đ
Khởi hành: 30/01/2017
Phương tiện:
TÌM KIẾM TOUR
Tour trong nước
Tour nước ngoài
Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Với sự hỗ trợ của Fiditour, chuyến thăm đất nước Đài Loan của Cán bộ CNV Khách sạn Continental đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thay mặt Khách sạn Khách sạn Continental, tôi gửi lời cám ơn sâu sắc đến Fiditour và toàn thể cán bộ CNV của Fiditour.